Monthly Archives: oktober 2017

Dispens för spridning av gödsel i nitratkänsliga områden

I nitratkänsliga områden är sista dag för spridning av stallgödsel den 31:a oktober. I områden som inte ingår i nitratkänsligt område är spridning tillåten fram t.o.m. 30:e november. Då vädret ställt till det för spridningsmöjligheterna i höst finns farhågor om att spridning inte kommer kunna ske inom tillåten tid i nitratkänsliga områden. I föreskriften som reglerar spridning finns en öppning att söka dispens för spridning vid senare tidpunkt. Dispensen kan enbart sökas individuellt och söks hos tillsynsmyndigheten, vilket i de flesta fall är kommunens miljötillsyn. När du söker dispens förväntas du ha utrett alla andra möjligheter att lösa problemet, t.ex. kollat upp om det finns brunnskapacitet att hyra inom rimligt avstånd från din anläggning. Regelverket säger dessutom: ”Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller en sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens.”

Reglerna i nitratkänsligt område säger att flytgödsel får endast spridas i växande gröda. Fastgödsel får under hela oktober spridas både i växande gröda och på obevuxen mark, med undantag för fjäderfägödsel som endast får spridas i växande gröda.

Undersök alla möjligheter till lagring, flytt m.m. Sprid om det går, och funkar inte detta sök dispens. Om detta är ett återkommande problem se även över din lagringssituation i framtiden, investeringsstöd är möjligt att söka för nybyggnation.