Category Archives: Odling

Dispens för spridning av gödsel i nitratkänsliga områden

I nitratkänsliga områden är sista dag för spridning av stallgödsel den 31:a oktober. I områden som inte ingår i nitratkänsligt område är spridning tillåten fram t.o.m. 30:e november. Då vädret ställt till det för spridningsmöjligheterna i höst finns farhågor om att spridning inte kommer kunna ske inom tillåten tid i nitratkänsliga områden. I föreskriften som reglerar spridning finns en öppning att söka dispens för spridning vid senare tidpunkt. Dispensen kan enbart sökas individuellt och söks hos tillsynsmyndigheten, vilket i de flesta fall är kommunens miljötillsyn. När du söker dispens förväntas du ha utrett alla andra möjligheter att lösa problemet, t.ex. kollat upp om det finns brunnskapacitet att hyra inom rimligt avstånd från din anläggning. Regelverket säger dessutom: ”Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller en sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens.”

Reglerna i nitratkänsligt område säger att flytgödsel får endast spridas i växande gröda. Fastgödsel får under hela oktober spridas både i växande gröda och på obevuxen mark, med undantag för fjäderfägödsel som endast får spridas i växande gröda.

Undersök alla möjligheter till lagring, flytt m.m. Sprid om det går, och funkar inte detta sök dispens. Om detta är ett återkommande problem se även över din lagringssituation i framtiden, investeringsstöd är möjligt att söka för nybyggnation.

 

Sprutjournal med anvisning

Här finns en pdf med VäxtRåds godkända sprutjournal för nedladdning och utskrift.

Sprutjournal (pdf)

DC-skala stråsäd

Utvecklingsstadier för stråsäd

Dispens för glyfosat

Kemikalieinspektionen beviljade den 29 september dispens för användning av glyfosat i spannmål till foder i norra Sverige. Det är inte tillåtet att använda glyfosat i grödor avsedda för livsmedel.

Dispens gäller för användning av glyfosat för avdödning av spannmål till foder före skörd 2015 i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborg. Se LRF:s hemsida för fullständiga villkor http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-vaxtodling/aktuellt/dispens-for-glyfosat/villkor-for-glyfosatanvandning/

Kålbladsstekel

Både VäxtRåds rådgivare och flera av våra kunder har rapporterat om angrepp av kålbladsstekelns larver i sin höstraps, i flera fall så allvarliga angrepp att en bekämpning är nödvändig. Kålbladsstekelns larver är först 2 mm långa och grågröna, men mörknar sen med åldern och blir till slut svartrandiga och 15-17 mm långa. (se bild 1 med larv nere till höger).

Ett riktvärde för bekämpning med godkänd pyretroid är 1 larv per planta, men larverna kan vara svåra att hitta så gör också en bedömning av angreppens omfattning. Angreppen kan vara mycket lika de gjorda av snigel, men vid snigelangrepp bör man hitta slemspår om man granskar skadorna mer noga.

emelieJordbruksverket kålbladsstekel Peder Waern

fotografer:  bild 1 Emelie Svensson VäxtRåd, bild 2 Peder Waern, Jordbruksverket

 

Nytt ogräs – renkavle

Renkavle har nu för första gången hittats i Mälardalen, och någon enstaka population har tidigare hittats i Östergötland. Renkavle är ett svårbekämpat gräsogräs som lätt blir resistent mot många ogräspreparat och som kan ge stora skördesänkningar om det får breda ut sig.

Obs! Renkavle ska inte förväxlas med ängskavle som ofta finns i fältkanterna.

Renkavle Karin Jahr VSC

Foto: Karin Jahr, VSC Jordbruksverket

Sortvalstabeller

Sortval Höst 2015

Checklista bomspruta IPM

Instruktion till checklistan

Checklista del 1

Checklista del 2

Bilder på utvecklingsskala för stråsäd

DC skala för stråsäd

Stråknäckare

stråknäckare maj15

foto: Karin Oscarsson

Länk till jordbruksverkets beskrivning av stråknäckare.

SLUs faktablad växtskydd om stråknäckare