Author Archives: Johan Lagerholm

Så lyckas du med höstraps!

Till våra fältvandringsgrupper i Södermanland:
Välkommen på fältträff med tema rapsodling!

Fyrö Gård, Valla onsdag 19/6 kl 9-12

Vi diskuterar etableringstekniker, gödsling och övriga odlingsåtgärder för framgångsrik höstrapsodling.

På Fyrö gård finns en demo med 10 olika marknadssorter av höstraps etablerade genom direktsådd med HE-VA subtiller. På plats finns även representanter från handeln för att berätta om de sorter som finns i sortdemon.

Per Widén, ogräsexpert på Jordbruksverket, berättar om ogräsbekämpning.

Henke Claeson, FMC, pratar om behandling av rapsbaggar och ogräsbekämpning.

OBS ANMÄLAN senast mån 17/6 till johan@vaxtrad.se eller william@vaxtrad.se

Här ligger Fyrö Gård: https://kartor.eniro.se/m/l9ZWB

Välkomna hälsar William och Johan!

Konsekvenser av torkan

Dagsläget

På grund av årets värme och uteblivna regn kommer vi ha en kraftig skördepåverkan på samtliga våra grödor. Detta i kombination med att vi även 2016 och 2017 har haft låga grovfoderskördar och därmed tärt på våra lager har vi nu en grovfodersituation som är mycket allvarlig för de flesta djurproducenter i Sverige. Detta år kommer även halmen bli en bristvara.

 

Hur kan vi samarbeta

 • Skörda trädor och skyddszoner, sök dispens för de arealer där det behövs
 • Slå spannmålsarealer till helsäd
 • Ta tillvara på all halm som är möjlig

 

Hur hittar vi samarbeten

 

Prissättning

Prissättning är alltid svårt. Vad gällande halmen vet vi att växtnäringsvärdet är omkring 20-30 öre/ kg.

Vid prissättning av spannmål till helsäd, förutsätt en kärn- och halmskörd och sätt ett värde på det. Dra bort utebliven tröskning-, torkning- och transportkostnad. På detta sätt fås ett uträknat värde för spannmålen på rot per hektar.

 

Vinster för spannmålsodlare att sälja helsäd

 • Tidsbesparing
 • Minskar skördenedsättningen som kommande värme och torka kan innebära
 • Ingen risk för sämre kvalité än beräknat
 • Ingen risk att ett eventuellt väderomslag försvårar tröskning
 • Möjlighet till mer tid för etablering av höstgrödor

 

Vinster för djurproducenter att köpa helsäd

 • Möjlighet till relativt stora volymer grovfoder
 • Ett foder som går att använda till mjölkkor och tillväxtdjur

 

Uppmaning

 • Samarbeta
 • Ta till vara på all halm på alla grödor och på all areal som är möjlig
 • Gör helsäd av de spannmålsarealer som är möjliga
 • Ta beslut och agera nu

 

Vid frågor eller om du vill diskutera rådande och kommande grovfodersituation välkommen att kontakta någon av oss på VäxtRåd, se lista för Sommarsemester.

Läs även det brev som VäxtRåd skickat till våra kunder. Brev 39-18

Dispens för att skörda träda

Uppdatering 13/6:

Du får nu skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Jordbruksverkets nyhet

————————–

Uppdatering av läget med att söka dispens för att få skörda skyddszoner, trädor m.m. Länsstyrelserna kan ge dispens från villkor i nationella stöd, t.ex. för att få skörda en skyddszon med miljöstöd i förtid. Belsutet att skörda träda ligger hos EU-kommisionen och Jordbruksverket jobbar med att få någon typ av undantag. Med anledning av detta är blanketten för att söka undantag uppdaterad och bifogad.

———–

Torkan och värmen har påverkat skördemängden i vallar. Vi befarar redan nu att årets skörd av grovfoder kommer att bli betydligt mindre än efterfrågan.

Det finns en möjlighet att söka dispens för skörd av trädor och skyddszoner. Tillsammans med Växa Sverige har vi tagit fram bifogat formulär. Vi uppmanar växtodlare som har arealer som kan skördas som foder att försöka ta kontakt med närliggande djurproducenter alternativt annonsera på www.proteintipset.se. Både konventionellt och ekologiskt foder kommer sannolikt att bli brist på.

Som regelverket ser ut i skrivande stund måste dispens sökas individuellt. Berörda myndigheter jobbar dock på att försöka få till en förändring så att generell dispens kan ges. Detta är lite av en kamp mot klockan eftersom högst grovfoderkvalitet erhålls tidigt på säsongen. Fortfarande finns möjlighet att ändra i SAM-ansökan, men för de flesta kan det ändå vara en bättre hantering att söka undantag från villkoren.

Ansökan om dispens

Dispens för spridning av gödsel i nitratkänsliga områden

I nitratkänsliga områden är sista dag för spridning av stallgödsel den 31:a oktober. I områden som inte ingår i nitratkänsligt område är spridning tillåten fram t.o.m. 30:e november. Då vädret ställt till det för spridningsmöjligheterna i höst finns farhågor om att spridning inte kommer kunna ske inom tillåten tid i nitratkänsliga områden. I föreskriften som reglerar spridning finns en öppning att söka dispens för spridning vid senare tidpunkt. Dispensen kan enbart sökas individuellt och söks hos tillsynsmyndigheten, vilket i de flesta fall är kommunens miljötillsyn. När du söker dispens förväntas du ha utrett alla andra möjligheter att lösa problemet, t.ex. kollat upp om det finns brunnskapacitet att hyra inom rimligt avstånd från din anläggning. Regelverket säger dessutom: ”Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller en sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens.”

Reglerna i nitratkänsligt område säger att flytgödsel får endast spridas i växande gröda. Fastgödsel får under hela oktober spridas både i växande gröda och på obevuxen mark, med undantag för fjäderfägödsel som endast får spridas i växande gröda.

Undersök alla möjligheter till lagring, flytt m.m. Sprid om det går, och funkar inte detta sök dispens. Om detta är ett återkommande problem se även över din lagringssituation i framtiden, investeringsstöd är möjligt att söka för nybyggnation.

 

Växtodlingsbrev om växtskydd

Länk till utbildning för ADR

Checklista för bomspruta

Bilder på Renkavle

Länk till VäxtRåds godkända sprutjournal

Grön Konkurrenskraft

1 December släpptes rapporten Grön Konkurrenskraft 2015 av LRF, Jordbruksverket och LRF Konsult. VäxtRåd har genom Agri Benchmark varit med och tagit fram avsnittet om växtodling.

En sammanfattning finns här: Sammanfattning Grön Konkurrenskraft

Hela rapporten finns här: GK_2015_Final

Semester

Semesterschema för VäxtRåd:

Niclas v 28-31
Amanda v 29-32
Johan v 28-34
Jon v 30-33
Karin v 29-32
Emelie v 30-32

Glad sommar tillönskas alla våra kunder!

Sortvalstabeller

Sortval Höst 2015

Svampsjukdomar i vete och korn

Bild på DTR, Drechslera tritici-repentis, vetets bladfläcksjuka.

Foto Växtskyddscentralen

Bild på Gulrost

Foto Johan Lagerholm

Sköldfläcksjuka

 

Inbjudan till fältvandring

Välkommen på fältvandring med SPMO m.fl.

Se bifogad inbjudan

SpmO Västmanland-Dalarna JA 150616